18.10.13

Informatieavond over aansluiting rioleringsnet in Ramskapelle

Aquafin en het AGSO Waterbedrijf Knokke-Heist bereiden momenteel de uitvoering voor van het rioleringsproject ‘aansluiting Ramskapelle’. Op woensdagavond 16 oktober vond in ’t Zaaltje in Ramskapelle hierover een informatie-vergadering plaats. De project-verantwoordelijke van Aquafin en het studiebureau Plantec lichtten er aan de betrokken bewoners van de Heistlaan de geplande rioleringswerkzaamheden op het openbaar domein toe. Ook de werkwijze in verband met de afkoppelingswerken op perceelsniveau kwam aan bod. De werken zijn gepland voor halfweg 2014.
Beschrijving van de werken
Met deze werkzaamheden willen Aquafin en AGSO Waterbedrijf Knokke-Heist het afvalwater van ongeveer 760 Ramskapellenaars dat nu nog in de naburige grachten belandt, aansluiten op de waterzuiveringsinstallatie langs de Heistlaan. Om dit te realiseren, zal Aquafin ter hoogte van het kruispunt Heistlaan - Sasstraat een pompstation bouwen dat het afvalwater via een persleiding verpompt naar de bestaande waterzuivering. Bijkomend wordt het afvalwater van de woningen langsheen de Heistlaan aangesloten op het pompstation op het kruispunt Heistlaan - Sasstraat via drukriolering. Het propere regenwater blijft aangesloten op de bestaande grachten.
Afkoppeling van regen- en afvalwater op privaat terrein
De eigenaars van de woningen langs het tracé van de werkzaamheden dienen het regenwater gescheiden van het afvalwater tot aan de perceelsgrens te brengen.  Voor bestaande open en halfopen bebouwingen is een volledige scheiding van het afval- en regenwater verplicht, wanneer er in de straat een gescheiden riolering aangelegd wordt. Voor bestaande gesloten bebouwing dient enkel het regenwater van die verharde oppervlakten te worden afgekoppeld waarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.
Om deze afkoppelingswerken mogelijk te maken is een afkoppelingsdeskundige van het ontwerpbureau Plantec aangesteld. De afkoppelingsdeskundige staat in voor de inventarisatie van het bestaande rioleringsstelsel en voor de opmaak van de plannen en documenten met betrekking tot de eventueel uit te voeren afkoppelingswerken.
Voor de inventarisatie zal de afkoppelingsdeskundige bij de betrokken bewoners langskomen om de huidige afwatering op te meten. Voorafgaand aan het plaatsbezoek wordt de bevolking verzocht de afwatering te onderzoeken met aandacht voor regenpijpen, toezichtsputten, regenput, septische put, kelderaansluitingen, drainage… De betrokkenen kunnen een plan tekenen met aanduiding van de afwatering en het rioleringsplan klaarleggen. De medewerking van de bewoners is van uiterst belang daar een groot deel van de leidingen ondergronds ligt en enkel op basis van hun informatie en plannen correct kan worden geïnventariseerd.
De afkoppelingsdeskundige maakt met deze informatie een plan van de bestaande toestand. De minst dure en meest efficiënte oplossing tot scheiden van de afwatering wordt bedacht. Dit wordt de ontworpen toestand genoemd. Het ontwerp wordt in een meetstaat gegoten, waarin de werken en materialen opgesomd worden. De afkoppelingsdeskundige komt een tweede maal bij de bewoners langs om het ontwerp voor te leggen en te bespreken met als doel een akkoord te bekomen in verband met de voorgestelde afkoppelingswijze.
Timing
Het Vlaamse Gewest heeft het technisch plan voor dit project goedgekeurd, wat betekent dat het detailontwerp nu in opmaak is. De vereiste stedenbouwkundige en andere vergunningen worden binnenkort aangevraagd. De werken zelf zullen vermoedelijk half 2014 starten. Zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, worden de bewoners van Ramskapelle uitgenodigd voor een nieuwe informatieavond. Dan zal de concrete uitvoering besproken worden, zoals de timing en fasering van de werken, de maatregelen rond veiligheid en bereikbaarheid en de verdere werfcommunicatie.