30.11.07

Growshops aan banden in Sluis

Sluis wil het aantal grow- en smartshops in de gemeente beperken tot maximaal de huidige drie. Een smartshop is in Nederland een verkooppunt van verschillende soorten drugs ofwel psychoactieve middelen. Een growshop is een winkel in benodigdheden voor het kweken van cannabis. Het dagelijks gemeentebestuur van de grensgemeente stelt aan de raad voor om dit vast te leggen in de APV, de algemene plaatselijke verordening. Alleen op die manier blijft volgens het college van Burgemeester en Wethouders de zaak beheersbaar. In de winkels in Sluis, Eede en IJzendijke worden spullen verkocht voor de teelt van softdrugs en geestverruimende middelen.

Moties voor landbouw en visserij unaniem goedgekeurd

De gemeenteraad van Knokke-Heist heeft ten behoeve van de visserijsector en de landbouw unaniem moties goedgekeurd. Daarin wordt aan de bevoegde hogere overheden gevraagd om bij hoogdringendheid de nodige maatregelen te nemen ter ondersteuning van deze sectoren en om de financiële leefbaarheid te garanderen. Het verzoek wordt gericht aan de: Europese, federale, provinciale en in het bijzonder aan de Vlaamse overheid. Wat de visserij betreft wil Knokke-Heist dat de onderzoeksprojecten voor duurzame visserijtechnieken gericht worden op concrete toepassingen op korte termijn. De overheid moet vervolgens voldoende middelen voorzien voor de aanpassing van de vloot. Ook moeten inspanningen geleverd worden voor de rekrutering en behoud van vissers. In verband met de landbouw wil het gemeentebestuur dat de bedrijven net als in de andere landen vergoed worden voor de schade door de blauwtongziekte in de veestapel. Verder wil men dringende rechtzekerheid inzake de beschikbare ruimte voor land- en tuinbouw in onze regio.

In het licht van de motie voor visserij zei burgemeester Lippens ook nog dat hij het visserijonderwijs terug zou willen aan de Oostkust. Hij wees erop dat met name in Zeebrugge de nodige faciliteiten aanwezig zijn voor een belangrijk deel van de opleiding.

De volledige tekst van de moties lees je in ORO NieuwsMAGAZINE

230 staanplaatsen extra en nieuw reglement voor de strandcabines

Duizenden mensen staan in Knokke-Heist op een wachtlijst voor een staanplaats voor een strandcabine. Om daaraan tegemoet te komen worden enerzijds 230 nieuwe staanplaatsen gecreëerd. Anderzijds worden maatregelen genomen tegen mensen of firma’s die meerdere staanplaatsen in bezit hebben en ze sedert jaar en dag met een fikse winst doorverhuren. Dat onderzoek wordt gevoerd door schepen Paul Geerinckx, die onder meer verantwoordelijk is voor consessies in de badstad.

Er komen komen 23 nieuwe blokken van telkens 10 plaatsen bij voor strandcabines: 10 voor het Bosje van Heist, 5 voor de August Beernaertstraat, 3 voor de Antoine Bréartstraat en 5 ter hoogte van de Lekkerbekhelling.

Om misbruiken tegen te gaan worden in de toekomst hoogstens twee vergunningen per adres toegestaan. Onderling standplaatsen omwisselen is niet meer mogelijk. Om redenen van esthetiek moeten alle cabines in hout zijn, wit geschilderd worden en geplaatst worden met de hoogste kant naar de zee gericht.

Zware ontzanding op het strand van Knokke-Heist

Uit foto’s genomen door het Technisch Bureau van Knokke-Heistse blijkt dat de stormen van 8 tot 10 november voor grootschalige ontzanding hebben gezorgd. Dat is vooral het geval vanaf de Meerlaan (op de grens van Duinbergen en Knokke) tot aan het Zwin. Het strand is daar nog slechts tussen de 40 en 70 m breed. In Knokke en het Zoute blijft er aldus tussen de zee en de strandconcessies nog slechts een strook over van maximaal 26 m bij eb en minimaal 15 m bij vloed. Het gemeentebestuur zal een vergadering beleggen met de dienst Waterwegen Kust van de Vlaamse overheid om de toestand te bespreken. Nieuwe zandaanvoer of -opspuiting is onontbeerlijk. “Als er nog paar dergelijke stormen komen dan hebben we geen strand meer over” aldus burgemeester Lippens.

Loop van de Bevolking in Knokke-Heist

Over geboorten, huwelijken en overlijdens de voorbije week lees je HIER meer.

Tramagressiescholieren ingerekend

Snel en efficiënt onderzoek van de recherche in Knokke-Heist heeft donderdagnamiddag geleid tot het oppakken van twee scholieren uit de badstad. Die hadden maandag in Heist een bejaarde dame van de kusttram gesleurd. Het incident deed zich voor bij de tramhalte van het Heldenplein. Toen een dame niet snel genoeg van de tram stapte werd ze door een scholier naar beneden getrokken. Een andere scholier duwde de dame vervolgens op de grond. Er werd door de politie zwaar getild aan het voorval. Onderzoek van een veiligheidcamera en getuigenverklaringen hebben geleid tot de daders die in Zeebrugge schoollopen. De twee jongeren van rond de 15 jaar hebben inmiddels volledige bekentenis afgelegd.

Nieuw raadslid ter vervanging van Hugo De Plecker

In de gemeenteraad was er donderdagavond lof, van zowel de Open VLD als de meerderheid, bij de ontslagname van raadslid Hugo De Plecker. Zoals gemeld wordt hij patrimoniummanager bij het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf. In die functie coördineert hij straks de bouw van het nieuwe zwembad en de derde fase van de uitbreiding van de industriezone ’t Walletje. Kathleen van der Hooft feliciteerde De Plecker en zei “te begrijpen dat hij zijn professionele leven voorrang wil geven”. Burgemeester Lippens noemde het onstlagnemende raadslid een “zeer bekwame vriend, die de gemeente goed kent, en waarmee steeds zeer goed werd samengewerkt”. Hugo De Plecker zetelde 19 jaar voor de liberale fractie in de gemeenteraad. In de vorige legislatuur fungeerde hij als schepen van Preventie en Personeel. Ter vervanging van De Plecker werd donderdag Max Szechtman ingezworen als nieuw raadslid. De 51-jarige Szechtman is handelaar in Knokke en voorzitter van het Netwerk van Ondernemers. Naar eigen zeggen is hij pas anderhalf jaar geleden in de politiek gestapt. Hij stond bij de jongste verkiezingen zesde op de Open VLD-Lijst.

29.11.07

Weer reuzencontainerschip in Zeebrugge

In de Zeebrugse voorhaven is de m/s Edith Maersk afgemeerd. Dit schip is het zusterschip van de m/s Elly Maersk dat op 22 september onze kusthaven aandeed. Het containerschip heeft een laadcapaciteit van naar schatting meer dan 14.000 TEU (twintig voet-containers). Maersk Line houdt het officieel op 11.000 TEU. Het schip is 397 meter lang en 56 meter breed. Met deze recente aanlopen zet de Zeebrugse haven volop de toon voor de komende jaren. De grootste, maar ook de langste, containerschepen kunnen Zeebrugge probleemloos aandoen. "Toch mogen we niet op onze lauweren rusten. Om onze toekomst als diepwatercontainerhaven veilig te stellen, moet de haven vooruitkijken. De maritieme wereld staat immers niet stil. Het onderhoud van de gerealiseerde verdieping van de Pas van het Zand en de haventoegang, maar ook de gevraagde verbreding van de maritieme toegang én een bijkomende verdieping zijn daarom een absolute noodzaak", waarschuwde donderdag Havenvoorzitter Joachim Coens.

Minderheid stemde tegen ‘begroting’ in Knokke-Heist

Donderdagavond werd op de gemeenteraad in Knokke-Heist het Budget voor 2008 en het Meerjarenplan tot 2012 goedgekeurd. De beide oppositiepartijen Open-VLD en het Vlaams Belang stemden tegen. In Gewone Dienst toont de begroting voor volgend jaar een overschot van ruim 43.000 euro. In Buitengewone Dienst is begroting in evenwicht met ruim 40 miljoen uitgaven en evenveel geraamde inkomsten. Het is een begroting met een lichtjes minder uitgebreide investeringslijst dan in het verleden. Aan de opleiding van personeel, het verbeteren van de communicatieinfrastructuur en middelen voor het onderwijs wordt flink wat geld gespendeerd. Met de echt grote investeringsprojecten gaat het om 4,8 miljoen euro voor de aankoop van gronden in de nieuwe Heistse wijk Heulebrug, dit grotendeels voor de realisatie van sociale woningen. Daarnaast worden nog voor 10 miljoen euro gronden aangekocht die nodig zijn voor het nieuwe ziekenhuis, de uitbouw van het woon- en recreatieproject Duinenwater bij het station van Knokke, de twee Zeedijkhoeken van het Casino en voor het biomethanisatieproject naast de huisvuilverbrandingsoven in de Sluisstraat. Afgezien van een toename van de tweedeverblijfsbelasting met 2,5 procent worden de opcentiemen (1500) en andere belastingen in de badstad niet verhoogd. Dat verheugde ook de Open VLD, maar Frank Naert, het woordvoerend raadslid van die partij, wees op de onrustbarend groeiende schuldenlast. De totale schuld zal volgens Naert zeer binnenkort de 100 miljoen euro bereiken. En dat op een moment dat alle reserves werden opgesoupeerd en dat geen financiële meevallers (zoals de verkoop van schoolgebouwen en de grond aan het Mussenpad) meer te verwachten zijn voor de gemeente. Volgens de Open VLD zal er nog meer moeten gesnoeid worden in de uitgaven om te vermijden dat de belastingen in 2009 met 12 miljoen euro moeten worden verhoogd. Dit zou betekenen een verhoging van de belastingen met bijna 30 % in één jaar, aldus nog Frank Naert. Burgemeester Lippens zei dat in de toekomst een zuiniger bestuur zal worden gevoerd, dat hij “niet bang” is van een “eventuele belastingsverhoging”, maar dat “als de werkelijke cijfers bekend zijn” dit mogelijk niet nodig zal zijn.

Tramoversteek klaar voor de feestdagen?

Momenteel zijn in de Elizabetlaan in de badstad werken aan de gang aan de tramoversteek van de Duinbergenlaan. De oversteek was in juni verkeerd aangelegd zodat de bumpers van sommige voertuigen het wegdek raakten. Voorlopige aanpassingen werden aangebracht doch de heraanleg van de oversteek, die door De Lijn voor september was aangekondigd, liet tot nu op zich wachten. Volgens De Lijn zal de oversteek op 17 december weer bruikbaar zijn voor het verkeer. Dat wordt echter door de bevoegde gemeentediensten betwijfeld.

Schonere Noordzee krijgt er voortdurend nieuwe soorten bij.

Met schoner kustwater duiken de laatste jaren van Knokke-Heist tot De Panne steeds meer ‘nieuwkomers’ op. Volgens Francis Kerckhof van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen hebben 61 'exoten' zich waarschijnlijk definitief in onze kustwateren gevestigd. Dit door de mens veroorzaakte koloniseringsproces moet al eeuwen geleden begonnen zijn met de strandgaper. Die bereikte mogelijk vanaf de Amerikaanse oostkust in de middeleeuwen al onze streken. Sommige bronnen suggereren dat die schelpensoort reeds met de Vikings was meegekomen. Ook vandaag nog is transport de belangrijkste bron van nieuwe soorten in de Noordzee, samen met het ontsnappen van beesten uit kwekerijen. Het gaat trouwens niet alleen om dieren maar ook om planten, zoals wieren. In 1972 werd voor het eerst het Sargassumwier aan onze kust gevonden, maar het duurde tot 1999 voor in Zeebrugge kon worden vastgesteld dat de soort zich echt bij ons gevestigd had. Sommige soorten blijken zich trouwens verschillende keren te moeten settelen voor ze ingeburgerd raken. Een aantal lijkt nu te profiteren van de verbeterde waterkwaliteit om ook aan onze kust door te breken.

Moerkerke en Damme straks aangewezen op post in Knokke-Heist

Bewoners van een aantal buurkernen zullen vanaf begin volgend jaar voor allerlei postverrichtingen aangewezen zijn op de postkantoren in Knokke-Heist. De kantoren in Moerkerke en Damme staan namelijk op de lijst van 21 postkantoren die begin volgend jaar dicht gaan in onze provincie. Ook voor het pinnen bij de geldautomaat zouden de inwoners van Damme in de toekomst naar Knokke-Heist of Sijsele moeten. De enige geldautomaat in het stadhuis van Damme zou namelijk eveneens verdwijnen. Daar is heel wat protest tegen.

Voorstelling brochure om energie te besparen

Door schepen Luc Lierman werd op het landbouwbedrijf van Chris Dhondt in Westkapelle de nieuwe gemeentelijke brochure voorgesteld: “100 tips om energie te besparen”. De uitgave kadert in het algemene beleidsplan om de CO2-uitstoot in Knokke-Heist te verminderen. In één adem wil men de bevolking ook aanzetten om rationeler om te gaan met allerlei vormen van energie. Naast praktische tips komen in de brochure ook enkele inwoners aan het woord die op één of andere manier het Rationeel Energie Gebruik-principe in de praktijk toepassen. De brochure wordt begin december in alle brievenbussen van Knokke-Heist verdeeld. Als voorbeeld werd het landbouwbedrijf van Chris Dhondt en Trui Hoste gesteld. Het Westkapelse landbouwersgezin heeft onlangs zonnecollectoren geplaatst. Deze groene energie verschaft nu licht en warmte aan hun gezin, het vee en liefst 34.000 kippen.


Meer info omtrent de brochure "100 tips om energie te besparen" vind je in ORO NieuwsMAGAZINE.

Nieuwste dubbeldekstreinen in Knokke-Heist

Vanaf 9 december zullen vanuit de stations in Knokke-Heist de nieuwste M6-dubbeldekstreinen worden ingezet op de IC-lijn naar Brussel-Hasselt-Tongeren. De capaciteit van de treinen zal met een kwart verhogen. Dat betekent dat elke trein zo’n 1200 à 1300 zitplaatsen heeft. Een ander positief punt is het feit dat deze treinen een stuurpost aan het ene uiteinde en een locomotief aan de andere zijde hebben. Daardoor moeten de locomotieven niet gewisseld worden, wat een tijdwinst betekend. Minpunt is echter dat tot het jaar 2012 de ritten vanuit Knokke-Heist richting Brussel 4 minuten langer zullen duren. Ook het wachten bij het splitsen en samenvoegen van de treinstellen in Brugge blijft!

Fregat Leopold I vrijdag terug

Het multifunctionele fregat Leopold I met zijn 145 bemanningsleden zal vrijdagmorgen de marinebasis in Zeebrugge weer binnenlopen. De nieuwste aanwinst van onze Zeemacht was op 5 september vertrokken voor de eerste officiële opdracht sinds de ingebruikneming. Daarbij werden havens in Kenia, Madagaskar, Mozambique en Tanzania aangedaan. Tijdens de reis werden ook de operaties van andere Navo coalities gesteund op gebied van drugstrafiek, piraterij en mensenhandel. Deze maidentrip kreeg de naam "East African Venture."

Aanleg klimaatbossen

In onze buurregio Zeeuws-Vlaanderen worden volgende week twee klimaatbossen aangeplant. Het gaat om vrij beperkte bossen met walnootbomen. Het initiatief gaat uit van het Waterschap en Landschapsbeheer Zeeland. De klimaatbosjes moeten de mensen nieuwsgierig maken en laten nadenken over de klimaatverandering. In Europa worden al volop klimaatbossen aangelegd. De bomen compenseren de CO2-uitstoot die we met z'n allen veroorzaken. Om de uitstoot van een gemeente als Knokke-Heist te compenseren zou echter een gigantisch bos nodig zijn. De bomen zouden zich uitstrekken over een oppervlakte van 294 voetbalvelden. De berekening is gebaseerd op het gemiddelde aardgasverbruik van 1.763 m3 per huishouden. Dergelijk verbruik zorgt voor een uitstoot van 3,1 ton CO2 per jaar. Bomen halen CO2 uit de atmosfeer en zetten het om in zuurstof en biomassa: de boom wordt dikker want biomassa betekent in dit geval hout. Het vastleggen gaat door zolang de boom groeit. En vastgelegde broeikasgassen kunnen geen schade meer berokkenen. Bomen maken CO2 dus feitelijk onschadelijk.

Maurice Lippens op de Chinese toer met Fortis

De Chinese verzekeraar Ping An Life is de grootste aandeelhouder van Fortis. Het bedrijf heeft een belang van circa 4,18% genomen in de Belgische bankgroep. Dat hebben Ping An en Fortis woensdagnacht bekendgemaakt in een gezamenlijk persbericht. De aandelen zijn op de secundaire markt gekocht. Voor Fortis betekent de investering van Ping An de komst van een stabiele aandeelhouder en een betere toegang tot markten met een sterke groei, en dan vooral China. Volgens bestuursvoorzitter Maurice Lippens wordt de zichtbaarheid van Fortis in China hierdoor vergroot. Lippens heeft inmiddels Louis Cheung Chi Yan, de Executieve Directeur van Ping An, gevraagd om toe te treden tot de Raad van Bestuur van Fortis.

Henk Houwaart traint opnieuw FC Knokke

Na de voorbije nederlagen hield FC Knokke trainer James Storme het begin deze week voor bekeken. 'Stel maar dat ik mij terugtrek in het belang van de club. Maar ik laat Knokke niet vallen en blijf een vriend van het Knokse bestuur', zegt Storme. Het lag voor de hand dat voor de vervanging eerst en vooral aan Henk Houwaart gedacht werd. 'Henk stond meteen klaar om weer over te nemen', vertelt voorzitter Guido Demey. Na zijn zeer vervroegde terugkeer uit Cyprus leidde Houwaart dinsdag alweer de training. In zijn afscheidsrede had James Storme ook een paar harde woorden voor de spelers 'Er zitten bij Knokke zeker goede voetballers, maar van samenhang is geen sprake. Ik wou de perfectie en daar hadden de jongens geen zin in', aldus de ontslagnemende trainer. Zondag kan Royal de terugkeer van 'Henkie' vieren door wat doortastender te voetballen. Torhout naderde tot op één punt, zodat Houwaart meteen voor een cruciale match staat.

28.11.07

VLD-raadslid neemt ontslag uit gemeenteraad

Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond zal het Open VLD-raadslid Hugo De Plecker ontslag nemen. Hij doet dat omdat zijn nieuwe baan onverenigbaar is met het lidmaatschap van de gemeenteraad. Hugo De Plecker wordt namelijk de Patrimoniumdirecteur bij het pas opgerichte AGSO in Knokke-Heist. Dat is het Autonoom Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf. De Plecker heeft daartoe met goed gevolg de nodige examens afgelegd. Hij was in de vorige legislatuur Schepen voor Preventie en directeur van het Koninklijk Atheneum in de badstad. Hij zal in de gemeenteraad worden opgevolgd door Max Szechtman. Volgens Eerste Schepen Maxim Willems heeft OCMW-raadslid Geert Deman namelijk verzaakt aan het privilege om zitting te nemen in de gemeenteraad. Hij heeft zich namelijk naar eigen zeggen reeds te zeer ingewerkt in allerlei OCMW-materies om plots de overstap te maken.

Gemeente op de bres voor SylvesterNight

“Indien Natuurpunt Knokke-Heist zicht verzet tegen het houden van de geplande SylvesterNight op het Evenementenstrand bij het bosje van Heist dan zal de gemeente naar de Raad van State stappen”, dat zegt Eerste Schepen Maxim Willems. Hij voegt er echter onmiddellijk aan toe zeker te zijn dat “niemand het zo ver zal laten komen”. Het huidige Prup voor Strand en Dijk laat geen vaste constructies toe op het strand tijdens de winter. “Tijdelijke constructies mogen dus wèl” zegt de gemeente. Ook de provincie is volgens de Eerste Schepen op de hoogte van de plannen met oudejaarsavond. Ondertussen is na een bevraging een studie aan de gang, die moet leiden tot de aanpassing van het Provinciaal Uitvoeringsplan waar iedereen mee kan leven.

TC Duinbergen: dubbelslag in jeugdvriendelijkheid!

De Vlaamse Tennisvereniging heeft Tennisclub Duinbergen het kwaliteitslabel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub 2007’ toegekend. De club werd eveneens genomineerd als ‘Laureaat Jeugdvriendelijke Tennisclub 2007’. Een dubbele appreciatie die gelauwerd wordt op de VTV-Eindejaarsviering op 8 december in Antwerpen. De Vlaamse Tennisvereniging waardeert hiermee een degelijke jeugdwerking. Dat houdt onder meer in: zorg voor winterwerking, geschikte trainers, conditietraining en wedstrijdbegeleiding. Het is meteen ook een opsteker voor de Duinbergse jeugdcoördinator Tine Gobert en haar team.

FC Heist zakt verder weg

Behalve FC Aarsele staan een viertal kustclubs onderin het klassement in tweede provinciale A. FC Heist telt 13 punten uit dertien duels, Eendracht De Haan haalt amper één punt meer. Voor FC Heist scoorde Kevin Tanghe (20), derdejaars student LO uit Torhout, maar zijn doelpunt bleek slechts een pleister op een houten been na de 1-4 nederlaag tegen het machtige Bredene. 'Sterk team, slagvaardig middenveld, heel stabiel en met een excellente afwerking. Wij raken in de problemen omdat we nu voor de tweede keer met zware cijfers onderuit gaan na de 4-0 in Zedelgem. Dat komt hard aan, maar als we de mentaliteit behouden en erin blijven geloven, komt het weer goed. Zolang we onze eigenwaarde behouden, is er een oplossing mogelijk. We vergooiden helaas punten tegen haalbare tegenstanders zoals De Haan. Elke week wordt het knokken, zeker volgende zondag op het veld van Kortemark', zegt Kevin Tanghe.

Groene lampen zijn de redding voor vogels

De groene lampen die zijn opgehangen om vogels bij een boorplatform op de Noordzee te laten doorvliegen, zijn een doorslaand succes. Tijdens de recente najaarstrek bleven nog maar tientallen vogels rondjes cirkelen rond het boorplatform, waar voorheen duizenden vogels gedesoriënteerd raakten door het felle licht. Het gasbedrijf NAM is ‘heel gelukkig’ met de eerste resultaten. De NAM had in de zomer bij het gasplatform L 15, enkele kilometers ten noorden van Vlieland, groene lampen opgehangen. Bij groen licht kunnen vogels ook tijdens een bewolkte nacht ongestoord doorvliegen. Bij tellingen tijdens enkele bewolkte en mistige nachten in oktober, zagen de onderzoekers nog nauwelijks vogels rondvliegen. Vroeger, toen er nog felle lichten brandden bij L 15, bleven duizenden vogels een nacht lang rondjes cirkelen. In de regel stortten ze na zo’n nacht uitgeput in zee. Door de succesvolle testresultaten heeft lampenleverancier Philips besloten de groene lampen in productie te nemen. Voor 2009 wil het elektronicabedrijf een heel assortiment aan groene lampen beschikbaar hebben voor industriële klanten. De NAM, een halfdochter van Shell, zal in de loop van 2008 pas beslissen of ook op de andere 25 boorplatforms in de Noordzee groene lampen opgehangen gaan worden. Pas als alle gas- en olieplatforms op zee zijn voorzien van groen licht is een veilige vogeltrek verzekerd.
Elk jaar trekken 60 miljoen vogels in het najaar van noord naar zuid over de Noordzee, om in het voorjaar terug te keren. Als de lucht helder is en de sterren wijzen de weg, vliegen vogels ook bij de felverlichte olie- en gasplatforms rustig verder. Maar bij zware bewolking of bij mist gaan ze bij de verlichte platforms rondjes vliegen. De kans op slecht weer is ongeveer 10 procent, zodat jaarlijks ongeveer zes miljoen vogels bij platforms stranden. De Noordzee staat te vol met platforms om er als vogel tussendoor te slalommen. Hoeveel van de vogels na een nacht cirkelen kopje onder gaan, weet de NAM niet, maar het gasbedrijf houdt het op een ‘aanzienlijk’ deel. Voor de vogels is op zee namelijk geen voedsel beschikbaar om na een nacht vliegen hun energievoorraad aan te vullen. Niet alleen de vogels, maar ook de medewerkers op het boorplatform van NAM zijn gebaat bij het groene licht. In de nachtelijke uren is het bij groen licht veel prettiger werken, zo blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten. Vooral de kraanmachinist blijkt veel beter diepte te kunnen schatten bij groen licht.

Lippens praat met ambassadeur over Zwin en Afvalverwerking

Tijdens het bezoek dat de Nederlandse ambassadeur Rudolf Bekink dinsdag bracht aan de badstad heeft burgemeester Lippens onder meer het Knokke-Heistse standpunt verduidelijkt inzake de bescherming van het Zwin bij olievervuiling op de Noordzee. De ambassadeur nam tijdens de lunch ook nota van een ander belangrijk punt, namelijk de mogelijke functie van de verbrandingsoven in de grensstreek. Allerlei wetgeving staat namelijk de grensoverschrijdende afvalverwerking in de weg. Daardoor moet Sluis zijn afval over de Moerdijk afleveren, terwijl veel dichterbij de huisvuilverbrandingsinstallatie van Knokke-Heist een overcapaciteit heeft. De lunch werd aangeboden op de zeedijk in Duinbergen in het nieuwe creatieve restaurant Sel Gris, waar de jonge chef Frederik Deceuninck de Nederlandse ambassadeur de Franse keuken liet proeven.

Restauratie Helewoutorgel

In Knokke wil men het beschermde Helewoutorgel restaureren. Het instrument blijkt een unicum in de wereld te zijn. ’Het is de bedoeling dat het orgel opnieuw bespeelbaar wordt gemaakt’, zegt Jozef Bonte. Volgens orgelspecialist Mertens Wenceslaus gaat het om een erg waardevol instrument. "Het is de bedoeling dat wij het orgel dat zo’n 370 jaar oud is opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Niet alleen de orgelpijpen willen wij de glans van weleer teruggeven, maar ook de kast wordt aan een grondige renovatie onderworpen. Hoeveel de restauratie zal kosten zal uit het dossier blijken. Vast staat wel dat de Vlaamse overheid voor zestig procent subsidies zorgt, de provincie twintig en de gemeente tien." Het kerkorgel dat in 1631 door de Brugse orgelbouwer Nicolaas Helewout werd gemaakt is een unicum omdat van de bouwer niets anders bewaard is.

Sparen maar toch investeren.

Knokke-Heist gaat besparen. Dat blijkt uit het "financieel beleidsplan tot 2012" dat dinsdagavond werd voorgesteld. "Anders dreigt de schuldenlast exponentieel" te stijgen, zegt Eerste schepen Maxim Willems. Het aantal financiële meevallers zal de volgende jaren zonder twijfel afnemen. Er zijn nauwelijks nog gemeentelijke gronden te verkopen en ook worden geen belangrijke dividenden verwacht. "De projecten die op stapel staan, zullen we zeker uitvoeren; zoveel mogelijk evenwel via de privé. Ook de jaarlijkse werkingskosten van bijvoorbeeld het zwembad zal de gemeente contractueel zo laag mogelijk proberen te stellen". Volgend jaar stijgen de belastingen in Knokke-Heist nog niet. Er worden enkel hier en daar correcties van een paar procenten toegepast. Dat geldt onder meer voor de tweedeverblijfsbelasting. Het tarief is voor de drie categorieën telkens verhoogd met 2,5 % procent. Een dergelijke verhoging wordt door de hogere overheid aanvaard omdat het overeenstemt met de stijging van de levensduurte.'Trouwens, de tweedeverblijfsbelasting is in Knokke-Heist bij de goedkoopste van het land', zegt schepen Willems. 'De overheid verbiedt ons om die op te trekken zolang we geen aanvullende personenbelasting invoeren. Dat is echter geen optie.'

27.11.07

Belfish vanaf 1 december in de winkel

Vanaf 1 december ligt Belgische vis met het keurmerk Belfish in de winkelrekken. Het kwaliteitslabel is een garantie voor de consument, maar zal hem niets extra kosten. Na het Meritus-label voor vlees en het Flandria-label voor groenten en fruit, is er voortaan ook een label voor verse vis, namelijk Belfish, herkenbaar aan de Belgische driekleur. Het label staat volgens algemeen directeur Peter Cooleman voor duurzaam, vers en Belgisch. Het wordt gegeven aan vis die aangevoerd wordt in de drie visveilingen aan de Belgische kust. Producten met het keurmerk hanteren inzake versheid, kwaliteit en oorsprong de kwaliteitsnormen van de visveilingen van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. De duurzaamheid zal in samenspraak met de producentenorganisatie Rederscentrale gecontroleerd worden. Met het label wil Cooleman voorkomen dat er nog langer vreemde vissoorten hier als tong of pladijs verkocht worden.

Politie zoekt twee agressiescholieren

De politie in de badstad is op zoek naar scholieren die maandag in Heist een bejaarde dame van de kusttram sleurden. Het incident deed zich voor bij de tramhalte van het Heldenplein. Toen een dame niet snel genoeg van de tram stapte werd ze door een scholier naar beneden getrokken. Een andere scholier duwde de dame vervolgens op de grond. Met de daders gaat het om jongens van rond de 15 of 16 jaar. Vermoedelijk betreft het scholieren die in Zeebrugge of Blankenberge school lopen. Er wordt door de politie zwaar getild aan het voorval. Men hoopt dat men door een onderzoek in de scholen en beelden van de veiligheidscamera’s zal in staat zijn om de daders te identificeren. In het licht van deze jeugdagressie moet men twijfelen of een groeiend percentage van de ouders nog wel geschikt is om hun kinderen op te voeden. Ook stelt men zich vragen bij de agressievoorbeelden waarmee onze jeugd 24/7 via goedkope Amerikaanse tv-reeksen wordt overspoeld.

Weekendcriminaliteit

Het voorbije weekend was Knokke-Heist weer het toneel van vandalisme en andere vormen van criminaliteit. De politie heeft een vijftal jongeren uit Brugge opgepakt die baldadig te keer gingen in de Kongostraat. De vandalen van rond de twintig hadden samen een wagen op z’n zijde gekanteld. Dat veroorzaakte heel wat schade. Ze deden het vermoedelijk omdat de wagen een Nederlandse nummerplaat had. De jongeren krijgen een dure rekening gepresenteerd. Ook tijdens het Zwinneblommegala waren er problemen. Bij de politie werd aangifte gedaan van diverse handtassen en portefeuilles die in de drukte van het bal gestolen waren.

Nederlandse ambassadeur bezoekt Knokke-Heist

Dinsdagmorgen heeft de Nederlandse ambassadeur Rudolf Bekink een bezoek gebracht aan Knokke-Heist. Om 10 uur werd hij door burgemeester Lippens ontvangen in de zaal Luc Peire in het Stadhuis van Knokke. Directeur Stadsontwikkeling Jan Van Coillie heeft vervolgens, aan de hand van een powerpointpresentatie, voor de Nederlandse gasten een beeld geschetst van de grote stedenbouwkundige projecten die de eerstkomende jaren op stapel staan in de gemeente. Daarna was het de beurt aan erfgoedschepen Danny Lannoy om de delegatie rond te leiden in de tentoonstelling "Impressionisten in Knocke en Heyst", die vrijdag opende in Scharpoord. De afscheidslunch werd genomen in een restaurant op de zeedijk van Duinbergen.

Kerstcruise naar Zeebrugge

In Engeland waren de plaatsen voor een kerstcruise naar Zeebrugge en andere Noorzeehavens aan boord van de nieuwe “Queen Victoria” van Cunard in een handomdraai uitverkocht. Het schip zal volgende maand onze kusthaven aandoen om de opvarenden toe te laten kerstinkopen te doen in Brugge. Het wordt meteen het meest klassevolle schip dat ooit afmeerde in Zeebrugge. De “Queen Victoria” heeft onder meer een theaterzaal en een immense bibliotheek. Er hangt ook kunst tegen de wanden ter waarde van anderhalf miljoen euro. Verder beschikken de beste suites aan boord over hun eigen butlers. Op wereldcruises zal het schip 2.000 gasten en 1.000 bemanningsleden aan boord hebben. Men schat dat de cruisevaarders op het schip jaarlijks zo’n 352.000 flessen champagne zullen kraken terwijls ze genieten in twee buitenzwembaden, 7 restaurants en een danszaal. Naast Zeebrugge worden tijdens de 10-daagse kerscruise ook Amsterdam, Copenhagen, Oslo en Hamburg aangedaan.

Kunstwerkstation in Scharpoord

Dinsdagmorgen opende het “Kunstwerkstation” z’n deuren in Scharpoord. Het gaat daarbij om een tentoonstelling gekoppeld aan een unieke reeks van workshops. Die werden speciaal uitgedacht voor de laatste graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Tijdens een avontuurlijke rondleiding worden de deelnemers ondergedompeld in een bad van jonge hedendaagse Vlaamse Kunst. Daarna worden de scholieren in staat gesteld om zelf kunst te creëren. Daarbij kunnen ze vragen stellen en worden ze professioneel begeleid door de kunstenaars zelf. Met de drie jonge, hedendaagse kunstenaars die halt houden in het Cultuurcentrum gaat het om Stijn Cole, Tinus Vermeersch en Peter Degand. De resulterende kunstwerkjes van de leerlingen worden tentoongesteld in de benedenhall van Scharpoord. De verfnissage is komende vrijdag. De tentoonstelling loopt tot 13 december.

Volgend jaar minder haringvangst

Vissers op de Noordzee mogen volgend jaar 41 procent minder haring vangen dan dit jaar. Daar zijn de Europese Unie en Noorwegen het maandag na negen dagen onderhandelen over eens geworden. Van haring mag volgend jaar nog 201 ton gevangen worden. De haringstand is op zich nog op peil maar de aanwas van jonge haring is de laatste tijd volgens biologen mager. Zij adviseerden daarom een reductie van 50 procent, even veel als wat de Noren wilden. De EU wilde een vermindering van 35 procent, uiteindelijk eindigden de onderhandelingen op 41 procent. De totaal toegestane vangst voor schol in de Noordzee daalt met 2 procent. Van kabeljauw mag juist 11 procent meer gevangen worden omdat er positieve signalen zijn over de kabeljauwstand in de Noordzee. EU-ministers van Visserij onderhandelen elk jaar in december tijdens een marathonvergadering dagen en soms nachtenlang over de visquota. Het vooroverleg met Noorwegen (dat geen lid is van de EU) moet die vergadering een stuk korter kunnen maken.

Collectief lukt het niet bij FC Knokke

Die uitspraak deed keeper Kenneth Dhondt in het Nieuwsblad. Je leest er meer over in ORO NieuwsMAGAZINE.

26.11.07

Voetbalzondag

In Eerste Provinciale verloor FC Knokke zondag met 0-4 van Poperinge. Dat brengt Knokke op de 12de plaats in de rangschikking met 14 punten. In Tweede Provinciale A moest Heist eveneens thuis de duimen leggen in de wedstrijd tegen een bijzonder autoritair spelend Bredene. De eindstand 1-4. Heist staat 14de met 13 punten. Volgens keeper Pollet "wil het maar niet lukken voorin de ploeg, zo wordt er ook niet of nauwelijks gescoord". Bredene wordt de nieuwe klassementsleider. In Derde Provinciale B speelde VVWestkapelle 2-2 gelijk in Nieuwpoort. VVW blijft comfortabel op de derde plaats met 29 punten. In Vierde Provinciale B verloor Zeebrugge op eigen terrein met 3-4 van Koolskamp. Dudzele speelde 1-1 gelijk tegen Moerkerke. Zeemeeuw Zeebrugge blijft lantaarndrager met 4 punten. Moerkerke staat 12de met 11 punten.

Slecht weekend voor Knokke-Heistse basket

Het zat afgelopen weekend bepaald niet mee voor de landelijke en provinciale basketploegen in Knokke-Heist. In eerste landelijke moesten de heren van IBS in Melsele met 71-77 het onderspit delven. Knokke-Heist komt daarbij op de 9de plaats met 20 punten. Ook de dames verloren op verplaatsing tegen Mercurius met 68-44. De IBS dames staan daardoor plots 5de met 24 punten. In 2de Provinciale eindigde de wedstrijd tussen Moorsele en Duinbergse in een 68-46 nederlaag voor de kustjongens. Duinbergse staat 9de in de rangschikking met 18 punten.

Quadnapper ingerekend

De man die enkele dagen geleden in Knokke-Heist vroeg om een proefrit te maken met een quad, en ermee vandoor ging, is ingerekend. De 33-jarige werd afgelopen weekend opgepakt door de politie in Maldegem. De uitbater van de quad-winkel had de man om z'n identiteitskaart gevraagd voor aanvang van de proefrit. Toen de quad niet terugkeerde, nam de verkoper contact op. Toen bleek echter dat de kaart tevoren gestolen was. Na wat onderzoek kon de politie de dader achterhalen. Op het moment dat de agenten aanbelden sloeg de man nog op de vlucht maar werd toch in de kraag gegrepen. De quad werd teruggevonden, maar was al in een ander kleurtje gespoten. De Maldegemnaar werd niet aangehouden. Hij zal zich wel moeten laten behandelen omdat hij een drang heeft om te stelen.

25.11.07

Geen SylvesterNight op Evenementenstrand ?

Het ziet er naar uit dat Natuurpunt Knokke-Heist zich zal verzetten tegen het houden van de geplande SylvesterNight op het Evenementenstrand ter hoogte van het bosje van Heist. Voor deze eindejaarsviering worden momenteel de nodige voorbereidingen getroffen. Heel wat kaarten werden reeds verkocht en ook werd onder meer De Pre Historie retro party met Guy De Pré ingehuurd. Het hele gebeuren zou net als vorig jaar z'n beslag krijgen in een verwarmd tentendorp op het strand. Maar Natuurpunt stelt dat de provincie reeds in januari een brief naar de gemeente stuurde waarin duidelijk gesteld werd dat er geen winteractiviteiten op het evenementenstrand mogen gehouden worden. Voor het bal van de Zwinneblomme werd een uitzondering gemaakt. Een dergelijke uitzondering zou volgens Natuurpunt echter niet gelden voor “eventuele andere op het evenementenstrand geplande activiteiten”. Daarmee wordt uiteraard de SylvesterNight bedoeld. Momenteel heeft men er nog het raden naar hoe de gemeente dat zal oplossen.

Maakte Knokke-Heist misbruik van goodwill van Natuurpunt?

Natuurpunt Knokke-Heist is verontwaardigd, dat het gemeentebestuur zonder haar medeweten een persbericht de wereld instuurde betreffende het Prup voor Strand en Dijk waarin zij een standpunt inneemt voor Natuurpunt, dat niet volledig met de waarheid overeenstemt. Ondanks dat wettelijk gezien het Zwinneblommegalabal niet mag doorgaan op het evenementenstrand, wilde Natuurpunt afdeling Knokke-Heist haar goodwill betuigen om de organiserende studentenclub niet in moeilijkheden te brengen vlak voor het evenement. Dat het gemeentebestuur van deze goodwill nu misbruik maakt om een persbericht mede namens Natuurpunt de wereld in te zenden, waarin zij stelt dat Natuurpunt vragende partij is tot wijziging van het Prup voor Strand en Dijk, is ongehoord. Wel heeft Natuurpunt tijdens gesprekken met schepen Willems verklaard, dat indien de gemeente bij de provincie een wijziging aanvraagt, zodat tijdens de winter enkele evenementen vòòr het Casino kunnen georganiseerd worden, de vereniging hiertegen geen bezwaar zou indienen, omdat daar geen schade aan de natuur wordt aangebracht. Natuurpunt is hiervoor echter geen vragende partij! De vereniging is enkel zelf vragende partij tot wijzigen van het Prup indien het volledige evenementstrand verlegd wordt naar een locatie voor het Casino. De zomerevenementen in de duinen aan Duinbergen zijn immers wel in zekere mate storend en vervuilend voor het duin en het aangrenzende duingebied. Maar het Prup voor strand en dijk werd nu eenmaal in die zin goedgekeurd. En Natuurpunt legt zich uiteraard neer bij de vigerende wetgeving. Natuurpunt is er evenwel niet over te spreken, dat het gemeentebestuur tegen beter weten in toestemming gaf tot het organiseren van het evenement tijdens het winterhalfjaar en hierdoor zelf aanzet tot het overtreden van de vigerende wetgeving. Natuurpunt keurt deze manier van handelen ten zeerste af. Hierdoor brengt het gemeentebestuur zowel de organiserende verengingen als onze vereniging in een zeer moeilijke positie. Het gemeentebestuur ontving net zoals de Natuurpuntafdeling reeds in januari 2007 een brief van de bevoegde diensten van provincie, waarin duidelijk gesteld werd dat er geen winteractiviteiten op het evenementenstrand mogen doorgaan. In een persbericht van februari 2007 berichtte ten andere het gemeentebestuur zelf, dat een andere locatie diende gezocht te worden en de huidige locatie niet meer kon ingenomen worden voor deze winterevenementen. Schepen Willems verzekerde onze Natuurpuntafdeling bovendien dat deze editie van het Zwinneblommebal het allerlaatste winterevenement is, dat op het evenementenstrand zal plaats vinden. We rekenen er dan ook op dat het gemeentebestuur, voor de eventuele andere op het evenementenstrand geplande activiteiten, de organisatoren hiervan tijdig op de hoogte brengt.