1.3.10

Xynthia en de Chileense tsunami stellen onze kustveiligheid weer aan de orde

De Chileense tsunami en de zware storm Xynthia, die afgelopen weekend in Frankrijk vermoedelijk 59 mensenlevens heeft gekost, heeft de veiligheid van onze kust weer in vraag gesteld. Deskundigen menen dat een superstorm aan onze kust zo’n 4.000 slachtoffers kan maken. Aan de Oostkust heeft men het in een studie van de Zeewering en het Kustbeheer, enkel over gevarenzones in Knokke, Duinbergen en Blankenberge. De inundatie in 1944 en de februaristorm van 1953 leren ons echter dat Zeebrugge en Heist even kwetsbaar zijn. Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan uit de studie bevat maatregelen voor de kwetsbare gebieden. Zo wordt onder meer gestreefd naar de bescherming van de kust tegen een "superstorm" met een terugkeerperiode van 1000 jaar, ipv de huidige norm van 40 à 100 jaar. In Nederland wordt momenteel zelfs al een veiligheidsnorm gehanteerd voor een storm met een terugkeerperiode van 10.000 jaar. Het Belgische plan blikt vooruit tot 2050, en houdt ook rekening met de zeespiegelstijging die in de tussenliggende periode kan optreden ten ge­volge van de opwarming van de aarde. Vooral mikt men op het tot stand brengen van een 'zachte zeewering'. Dat houdt het verbreden en verhogen van de stranden in. Voor de uitvoering van de werken zal volgens een eerste raming een budget nodig zijn van ruim 300 miljoen euro. Het Geïntegreerd Kustveiligheidsplan zal in 2010 klaar zijn, samen met de definitieve kostenraming. De aanvragen voor bouwvergunning en de werken zelf zijn voorzien tussen 2010 en 2015.