28.8.07

Volgende week start natuurherstel Zwinduinen

Op woensdag 5 september start het Agentschap voor Natuur en Bos in Knokke-Heist officieel met het natuurherstelproject ZENO. Het letterwoord staat voor "Zwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling" en er werd voor gekozen omdat Zeno het hoofdpersonage is in het boek ‘Hermetisch zwart’ van de schrijfster Marguerite Yourcenar, waarvan passages zich in de duinen nabij Het Zwin afspelen. De acties van ZENO omvatten de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen uit het beheerplan voor het Vlaams Natuurreservaat ‘De Zwinduinen en –polders’. Deze natuurparel is het 222 hectare groot duin-, bos- en weidegebied dat zich uitstrekt tussen Het Zoute en het eigenlijke Zwin. Het reservaat is van internationaal belang. Het maakt immers deel uit van het Natura 2000 netwerk, een Europees netwerk van beschermde gebieden. De komende weken wordt eerst en vooral werk gemaakt van het herstel van vochtige duinvalleien en poelen. Hopelijk krijgt men zo de beschermde Kamsalamander, Boomkikker en Rugstreeppad terug in het gebied. Aan de voormalige renbaan in het zuiden van het gebied gebeurt dit door het kappen van populieren, plagwerken en de aanleg van een poel. De populieren worden verwijderd omdat ze er door bladval en beschaduwing voor zorgen dat de typische planten van vochtige duinvalleien niet goed ontwikkelen. Door de bovenste, voedselrijke laag van de vroegere kijkheuvels van de renbaan te verwijderen, zal men opnieuw schrale vegetaties krijgen. De plag- en graafwerken zullen er ook voor zorgen dat de vroegere loop van de Paardenmarktkreek terug zichtbaar zal zijn in het landschap. In het noorden van het gebied, het eigenlijke duinengebied, zullen hier en daar duindoorn- en wilgenstruiken verwijderd worden om opnieuw vochtige milieus te vormen. Omdat de bodem hier heel reliëfrijk en kwetsbaar is, zal dit grotendeels manueel gebeuren. In 2007 wordt ook de eerste begrazingseenheid in de Zwinduinen en –polders ingericht zodat Shetlandpony’s en geiten kunnen meehelpen aan het herstel van mosduinen, duingraslanden, en vochtige duinvalleien. De begrazingseenheid wordt afgezet met een ursusdraadafsluiting zodat de pony’s en geiten niet op de wandel gaan in de rest van Knokke-Heist. Wandelaars zullen in de begrazingseenheid kunnen wandelen op een onverhard wandelpad. Ruiters en fietsers worden langs de begrazingseenheid geleid zodat ruiters, fietsers, geiten en Shetlandpony’s geen last hebben van elkaar. Daarnaast zorgen natuurwachter Koen en zijn natuurarbeiders dit jaar ook voor het onderhoudsbeheer, de maaiwerken, de verzorging van de grazers, enz. Het Agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, zal verder ook van start gaan met de eerste fase van de opbraak van de oude, niet meer noodzakelijke, betonwegen .