29.8.07

CD&V Knokke-Heist blijft achter variant vier van de AX staan.

Er is volgens de CD&V Knokke-Heist op dit ogenblik helemaal nog geen beslissing genomen over het traject. De minister bevestigt dat er twee tracés zijn waartussen gekozen zal worden. Daarvoor zal de minister nog een consultatieronde houden met de betrokken gemeenten. De gemeenten Damme en Knokke-Heist hebben een gezamenlijk standpunt over de AX geformuleerd. Beide gemeenten opteren voor variant 4 dat trouwens op initiatief van het plaatselijk AX-comité en het gemeentebestuur van Knokke-Heist werd voorgesteld. Dit tracé is het verst verwijderd van Westkapelle en biedt de beste bescherming voor de leefbaarheid van Westkapelle. De visuele hinder en geluidsoverlast zijn beperkter. Volgens een studie die de gemeente door een expert liet uitvoeren zou de impact op de natuur, door het aansnijden van Vogelrichtlijngebied, bij variant 4 vergelijkbaar zijn met variant 1. Variant 4 biedt ook het voordeel dat er minder versnippering van de open ruimte zou komen en minder personen het slachtoffer zouden worden van onteigening. De minister deelde ook nog mee dat in de constructie rond de AX ook de heraanleg van de N49 is opgenomen zodat men deze kan omvormen tot een volwaardige snelweg. CD&V Knokke-Heist steunt als lid van het College van Burgemeester en Schepenen ten volle variant 4. Dit traject heeft het minst schadelijke gevolgen voor mens en natuur. Wij hebben steeds gewezen op het belang van de AX voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge dat een belangrijke werkgever is voor onze inwoners en de ontlasting van zwaar verkeer op het grondgebied van Knokke-Heist. Voorwaarde is echter dat men rekening houdt met de leefbaarheid van Westkapelle. We hechten ook veel belang aan het omvormen van de N49 tot een snelweg wat een belangrijke vooruitgang zou zijn voor de toeristische ontsluiting van Knokke-Heist en in de eerste plaats de verkeersveiligheid. CD&V Knokke-Heist is dan ook tevreden dat het dossier eindelijk in de beslissingsfase komt.