18.2.10

Inspraak rond Tweede Golf en Stadsrandbos in Knokke-Heist

Over twee jaar hoopt men in het kader van het Duinenwaterproject een tweede golf en een stadsrandbos aan te leggen in Knokke-Heist. De Afdeling Ruimtelijke Planning van het 'Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed' gaat in dat verband een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opmaken. Daarin worden de huidige bestemmingen van de terreinen gewijzigd om, naast een golfterrein met golfschool, ook een stadsbos met speelbos en een golfhotel mogelijk te maken. De initiatiefnemer van het planmilieueffectrapport is het Ieperse bedrijf Leisure Property Invest nv. In dit plan-MER zullen de mogelijke effecten van het ruimtelijk uitvoeringsplan op het leefmilieu worden bestudeerd. Als eerste stap is inmiddels een Nota voor publieke consultatie opgesteld. Een digitale versie van deze nota kan men tijdelijk hier downloaden. Een papieren versie van de nota ligt ter inzage op het gemeentehuis van Knokke-Heist. Inwoners die het gebied goed kennen kunnen tot 17 maart aangeven welke milieueffecten zeker onderzocht moeten worden. Men kan ook bestaande of te verwachten milieuknelpunten signaleren. Bovendien kan men voorstellen formuleren voor mogelijke locatie -of inrichtingsalternatieven.


Burgers kunnen tot 17 maart opmerkingen bezorgen aan het gemeentebestuur of aan de dienst MER op het onderstaande adres of e-mailadres. Een blanco inspraakdocument vindt u hier. Als u meer informatie wilt over de milieueffectrapportage, kunt u bellen naar het gratis nummer 1700 of surfen naar www.mervlaanderen.be.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportage (kamer 3P64)
Plan-MER RUP 2de golf en stadsrandbos Knokke-Heist
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

e- mail : mer@vlaanderen.be (met de vermelding 'Publieke inspraak '2de golf en stadsrandbos Knokke-Heist'' in de titel)