30.3.09

In de rand van de uitbreiding van het Zwin

Door de uitbreiding van het Zwin met 120 ha in de Willem-Leopoldpolder verdwijnen foerageergronden en broedgebieden voor twee beschermde vogelsoorten: de bruine kiekendief en de blauwborst. Het gaat om ongeveer 14 hectare. Om in regel te zijn met de Vogelrichtlijn zoekt de overheid nu naar compensatie in de buurt van het Isabellafort. Door een groter Zwin neemt verder de productieve oppervlakte voor de landbouw af met 86 hectare. Zes op de tien getroffen landbouwbedrijven willen grondcompensatie. De Vlaamse Landmaatschappij probeert in dat verband gronden aan te kopen onder de nieuw aan te leggen dijk. Verder komt er een studie inzake de mogelijke verzilting van het grondwater en een aangepast zoetwaterbeheer in de omliggende landbouwgebieden.