23.2.12

Nieuwe toepassingen op gemeentelijk geoloket

Het schepencollege van Knokke-Heist heeft het online gemeentelijk geoloket volledig laten heropbouwen. Het geoloket laat toe om de bouwvoorschriften van een specifiek perceel elektronisch op te vragen. Het geheel kreeg een aantrekkelijke look en werd voorzien van nieuwe technieken. Ook draait het geoloket nu op een nieuwe server die een nog betere performantie garandeert en een hoger gebruiksgemak. Gezien Knokke-Heist sinds eind vorig jaar over een goedgekeurd vergunningenregister beschikt en verplicht is dit te publiceren, werd van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ook een bevraging toe te voegen. In het vergunningenregister zijn 7 thema’s opgenomen waarvan er 6 via het internet opvraagbaar zijn met name: bouwaanvragen, verkavelingsaanvragen, bouwattesten, meldingen, planbaten en - schaden, planologisch attest, vergund geachte gebouwen en woonrecht. Het 7e thema “bouwmisdrijven” staat zoals bij de meeste gemeenten niet online beschikbaar. Hiervoor moet men zich persoonlijk aanbieden bij de dienst Stedenbouw. Het inschatten van de status van een bouwmisdrijf is immers een complexe en delicate materie, vandaar dat hiervoor een professionele uitleg vereist is van een medewerker van de dienst Stedenbouw.

Wat kan er opgevraagd worden ?

Een veelvoud aan kaarten en databanken werd gekoppeld om de burger op een zo eenvoudig mogelijke manier een overzicht aan te bieden van wat er stedenbouwkundig met zijn perceel kan gedaan worden. Het geoloket biedt ook een overzicht van de gekende vergunningen die op dit perceel betrekking hebben.
Er is rekening gehouden met:
· Bestemmingsplannen (o.a. gewestplan, BPA, ruimtelijke uitvoeringsplannen)
· Diverse stedenbouwkundige beschermingen (o.a. beschermde monumenten, landschappen, dorpsgezichten, Inventaris bouwkundig erfgoed,…)
· Natuurbeschermingen allerhande (o.a. natuurgebieden, duinendecreet, bosbeheersplan...)
· Diverse kaarten (o.a. risicozone overstromingsgebieden, gemeentegrenzen, ….)
In het totaal worden er nu 68 kaartlagen bevraagd, maar het systeem is voorzien op verdere uitbreiding om in de toekomst ook nieuwe wetgeving te kunnen bevragen.

De nieuwe versie is te bekijken via
http://extra-gis-01.cevi.be/geoloketten/knokke-heist/stedenbouw/index.html of via www.knokke-heist.be (klik op bewoners en daarna bovenaan rechts op geoloket )