24.3.11

Strijd tegen sluikstorten wordt opgevoerd

In Knokke-Heist en veel andere Vlaamse gemeenten wordt in de toekomst nog strikter gecontroleerd op sluikstorten. In de badstad is het vooral bouwafval en tuinsnoeisel dat wordt achtergelaten op braakliggende terreinen, langs wegbermen of in grachten. Op gemeentelijk niveau kunnen de boetes oplopen tot 250 euro. Daarenboven kan de Vlaamse wetgever gevangenisstraffen opleggen vanaf 1 maand en een boete vanaf 100 euro. In Knokke-Heist is men trouwens van plan om bij middel van de nieuwe wetgeving, die gemeentelijke administratieve sancties mogelijk maakt, in de toekomst nog meer kleine overtredingen te bestraffen met geldboetes tot maximum 250 euro. Die overtredingen passeren dan niet langer bij de politierechtbank; alleen bij betwisting. Knokke-Heist stelt voldoende alternatieven te bieden waar bouw- en tuinafval legaal achtergelaten of verwerkt kan worden. Op de 1ste plaats komt het recyclagepark hiervoor in aanmerking.


Elke inwoner, huurder op jaarbasis en tweedeverblijver van Knokke-Heist heeft recht op 12 gratis beurten tuinafval, 12 gratis beurten grof huisvuil en 6 beurten bouw- en sloopafval per jaar (houtafval is zelfs gratis); telkens met max. 1 m³ per beurt. Nadien kunt u nog steeds terecht op het recyclagepark, weliswaar tegen betaling, wat nog steeds goedkoper is dan de boetes bij sluikstorten. Meer info vindt u op www.horizonnet.be

Het Vlarea bepaalt dat het verboden is om de volgende afvalstoffen te storten: ongesorteerde huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen, afvalstoffen die met het oog op nuttige toepassing afzonderlijk werden ingezameld, afvalstoffen die in aanmerking komen voor nuttige toepassing onder meer door hun aard, hoeveelheid en homogeniteit, de brandbare restfractie van het sorteren van huishoudelijke afvalstoffen of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen
oude en vervallen geneesmiddelen.