24.3.11

Geen toegenomen verzilting in Zwinpolder

Minister van leefmilieu Joke Schauvliege heeft aan landbouwers in de Zwinpolder laten weten dat er geen toegenomen verzilting van de Zwinregio wordt waargenomen. De mededeling kwam als antwoord op vragen van ongeruste landbouwers nadat een private meetcampagne in de Zwinpolder alarmerende signalen opleverde met betrekking tot verzilting. De minister verklaart echter dat op basis van uitgebreide meetreeksen gedurende tien jaar geen alarmerende toename van de verziltingstoestand werd genoteerd. In een aantal van nature brakke oppervlaktewateren is er wel een licht stijgende trend te bespeuren, terwijl de trend bij andere licht dalend blijkt. Er komt dus geen eenduidig beeld naar voren. Wat de afwatering betreft benadrukt Schauvliege dat door een snellere afwatering en sterkere drainage de zoute kwel zou worden versterkt. De bestaande verziltingstoestand van de polderwaterlopen wijzigen en verzoeting in de hand te werken, is een taak van de verschillende waterbeheerders. Zij kunnen volgens de minister best samen overleg plegen om zo een gezamenlijk oppervlaktewaterbeheersplan op te stellen.

Momenteel lopen er twee studies die de toekomstige evolutie van het grondwaterreservoir in de polder met betrekking tot verzilting belichten. Een verziltingsstudie in het kader van Europees CLIWAT-project heeft betrekking op de middenkust. Daarvan wordt het einde gepland in het najaar 2011. De tweede studie is de verziltingsstudie in het kader van het Europees ScaldWIN-project en heeft betrekking op het grensoverschrijdend gebied West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland. Het einde van deze studie is gepland voor de zomer van 2012. Specifiek voor het Zwin is er ook een studie aan de gang naar uitwerking van maatregelen voor het milderen van verzilting in de aangrenzende polders bij uitbreiding van het Zwin.