29.5.09

“SurfCity kan behouden blijven”

Volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Patrick De Klerck kan de Zeebrugse watersportclub SurfCity behouden blijven als “de provincie een volwaardige passende beoordeling uitvoert”. Momenteel wordt door de Vlaamse administratie een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (een”groen” RUP) opgesteld voor de natuurlijke elementen tussen de badplaatsen. “Dit plan werd echter nog niet gefinaliseerd… en is zeker nog niet ondertekend”, aldus de Blankenbergse Volksvertegenwooridger. Gezien recreatieve infrastructuren op het strand een provinciale bevoegdheid betreffen en vertaald moeten worden in een provinciaal RUP (een”oranje” RUP), is het evenwel aan de provincie om terzake een initiatief te nemen. Vanuit de provincieraad heeft de Open VLD fractie steeds gepleit én voor het behoud van Surf City, én voor het behoud van Surfers Paradise. Voor de meerderheid binnen de provincie kon het ene wel, het andere niet, zegt De Klerck.