11.3.09

Baggeren voor Heist zou te kostelijk zijn…

In antwoord op vragen van Vlaams parlementslid Patrick De Klerck stelt Minister-President Kris Peeters dat de kosten om het verzandingsprobleem voor Heist aan te pakken zeer hoog zouden oplopen. Het baggeren van een vaargeul zou tussen de 4,4 miljoen en 13,2 miljoen euro kosten. De prijs hangt uiteindelijk af van de mogelijke bestemming en bruikbaarheid van de baggerspecie. Verder is er het feit dat de zandbank geleidelijk in oostelijke richting opschuift. Dit betekent dat de inspanning om de geul in stand te houden in de toekomst nog zou toenemen. Verder is er dringend nood aan een kosten-batenanalyse. Die zal pas rond zijn tegen 2011. Om de veiligheid te waarborgen worden er een aantal ingrepen voorzien, zoals de verwijdering van het strandhoofd 51 ter hoogte van De Raan. Dat zal 1 miljoen euro kosten. Ook komen er waarschuwingsborden en wordt de geul tussen de zandbank en het strand gedempt tot ongeveer het laagwater-niveau. Daar hangt een prijskaartje aan van 750.000 euro. Over de concrete gevaren die kunnen ontstaan naar aanleiding van het verder uitbreiden van het strand richting LNG-terminal zullen pas over 2 jaar gegevens beschikbaar zijn.