7.7.08

Knokke-Heist dient zeer scherp bezwaar in tegen marien beschermd gebied voor Heist

Knokke-Heist heeft uitvoerig bezwaar ingediend tegen de “mariene beschermde gebieden” ter hoogte van Heist. De gemeente trekt vooreerst de kwaliteit van het Vogelrichtlijngebied rond de haven van Zeebrugge en het marien reservaat Baai van Heist sterk in twijfel. “Beide gebieden zijn op ecologisch vlak de minst waardevolle van de hele kust". Daarbij wordt het zogezegd "natuurlijk" ontstaan van de zandbank voor Heist scherp aan de kaak gesteld. Wetenschappelijke studies tonen immers aan dat baggeractiviteiten de slibaanwas in de hand werken. “Het in stand houden van een kunstmatige zandbank zonder enige natuurwaarde, is op het vlak van veiligheid onverantwoord. In plaats van waarschuwingsborden (op de verkeerde plaats!) aan te brengen zouden de bevoegde instanties beter dringend werk maken van het wegbaggeren van deze gevaarszone”, aldus het gemeentebestuur maandag in een mededeling. Verder verwijt Knokke-Heist de overheid, dat bij het opstellen van de beleidsplannen voor de mariene beschermde gebieden geen rekening wordt gehouden met het toeristisch-recreatief karakter van de badplaats. Het gemeentebestuur heeft de dienst Marien Milieu gevraagd om de bezwaren van Knokke-Heist integraal over te maken aan de bevoegde Minister. Normaal worden opmerkingen en suggesties geëvalueerd en verwerkt in een advies voor de betrokken Minister en ontvangt alleen het Instituut voor Natuurbehoud de integrale bezwaarschriften. Het feit dat het Instituut in deze zaak tegelijkertijd optreedt als rechter en partij, getuigt dus van weinig zin voor democratische besluitvorming. Het gemeentebestuur zal daarom ook andere diensten van de Provinciale , Vlaamse en Federale overheid (Westtoer, MDK, MBZ, Toerisme Vlaanderen.) in kennis stellen van het standpunt van de gemeente.