8.5.08

Rechtszekerheid polderboeren op de helling

Landbouwers, de boerenbond en de gemeente hebben deze maand fel geprotesteerd tegen de plannen van de overheid met de Willem Leopoldpolder tussen Knokke-Heist en Nederland. In dat verband heeft parlementslid Patrick De Klerck uitleg gevraagd aan Vlaams Minister Hilde Crevits. In haar antwoord stelt de minister nu dat het om een terechte bezorgdheid gaat en dat het hier waardevolle landbouwgrond betreft. Ze stelt eveneens dat deze ontpoldering in de eerste plaats dient om de verzanding van het Zwin tegen te gaan, maar bevestigde ook dat het ten tweede gedeeltelijk als compensatie voor de uitdieping van de Westerschelde zal fungeren. Het Zwin zou vergroten met een oppervlakte van 120 hectare tot maximum 240 hectare, waardoor waardevolle landbouwgrond zou verdwijnen. Volgens de Minister zal het afplaggen en het baggeren van de bestaande Zwingeul niet lijden tot een duurzame oplossing. Daar heeft Patrick De Klerck echter direct commentaar op: “Het principe van een spuikom is volgens mij zeker niet zaligmakend, daar de bezinking zal blijven. Bij vloed zal het water snel binnenlopen en bij eb zal het water zich traag richting zee verplaatsen, waardoor opnieuw verzanding zal ontstaan.” Het is een doekje voor het bloeden.

Wat de inspraakprocedure betreft, zijn voorstellen en mogelijkheden, die werden voorgesteld door de Boerenbond, actiegroepen en individuele landbouwers meegenomen in het alternatievenonderzoek. Het advies van de opgerichte MER-commissie, die bestaat uit experts, is de basis voor de uiteindelijke beslissing. Echter, de Minister stelde uitdrukkelijk dat het alternatief dat werd voorgesteld door de Actiegroep “Red de Polder” geen afdoende oplossing zal bieden. Indien nodig zullen volgens Crevits maatregelen worden uitgewerkt naar analogie met de maatregelen in de sigmagebieden.

Patrick De Klerck: “Wat echt verontrustend is, is dat de rechtzekerheid die de landbouwers enkele maanden terug kregen via de herbevestiging van het agrarisch gebied nu tenietgedaan wordt. Recentelijke werd de zone herbevestigd in een gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan, waardoor er inkomenszekerheid werd gecreëerd en landbouw naar de toekomst gegarandeerd werd. Indien er in het kader van de mogelijke ontpoldering een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt, valt alles letterlijk en figuurlijk in het water. Het is dan ook spijtig dat de boeren met een kluitje in het riet worden gestuurd!!