8.5.09

Vlootaanpassingsregeling goedgekeurd

Op voorstel van Minister-president Kris Peters, die ook bevoegd is voor Zeevisserij, heeft de Vlaamse Regering vrijdag de Vlootaanpassingsregeling voor de Vlaamse zeevisserij goedgekeurd. Met de goedkeuring is tevens het pad geëffend om invulling te geven aan zijn toekomstvisie voor de Vlaamse visserij. Enerzijds wordt de vangstcapaciteit in overeenstemming gebracht met de vangstmogelijkheden, waardoor de rendabiliteit van de vaartuigen verhoogt. Anderzijds worden extra stimulansen gecreëerd voor een verdergaande herstructurering met het oog op duurzaamheid. Meteen heeft de Vlaamse Regering ook haar goedkeuring gegeven aan een beëindigingsactie. De financiering daarvan wordt geraamd wordt op maximaal 9 miljoen euro en gebeurt de komende maanden vanuit het Europees VisserijFonds en het Vlaams FinancieringsFonds voor de Visserij (FIVA).