5.12.08

Inspraak in Beheersplan Kustwateren

De Dienst Leefmilieu lanceert binnenkort een openbare raadpleging over het beheersplan voor de Belgische kustwateren. Dat gebeurt in het kader van de “Europese Kaderrichtlijn Water”. De bedoeling is een goede toestand van de Europese wateren te bereiken tegen 2015. Iedereen kan z’n mening geven over het beheersplan van 22 december tot 21 juni volgend jaar. Gezien onze kustwateren de invloed ondergaan van de zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde, moet de federale overheid samenwerken met de stroomopwaarts gelegen gewesten en de buurlanden. Daarnaast hebben onder meer ook de scheep- en pleziervaart, de visserij en de baggeractiviteiten invloed op de kwaliteit van ons kustwater.


Men kan het beheersplan vanaf 22 december raadplegen op www.consult-leefmilieu.be. Daar vindt men ook een online vragenlijst om te reageren.